Kategorie

DetiBazar

Facebook
Tabulka dětských velikostí

Obchodní podmínky

Registrací na webu DetiBazar.cz potvrzujete, že jste se seznámili s těmito podmínkami, souhlasíte s nimi a zavazujete se, že je budete dodržovat. 
DetiBazar.cz je inzertní server provozovaný fyzickou osobou – Ing. Kolman Robert, IČO 01469860, dále jen Provozovatel.

Pojmy

Kupující

Uživatel, který má zájem o koupi zboží.
Po vzájemné komunikaci s prodávajícím společně uzavřou kupní smlouvu o koupi nabízeného zboží.

Prodávající

Registrovaný uživatel na webových stránkách DetiBazar.cz, který prostřednictvím našeho webu nabízí zboží k prodeji ostatním uživatelům.

Komerční prodejce

Uživatel, který nabízí věci komerční povahy (nové věci, věci na objednávku, věci ve větším množství než obvyklém) si je vědom, že pro prodej těchto věcí může být vyžadováno vlastnictví patřičného živnostenského oprávnění. Za komerční prodejce jsou dále považováni prodávající, kteří mají vlastní e-shopy a vlastní inzertní stránky umístěné na jiných stránkách na internetu mimo portál.

Uživatel
Může být kupující i prodávající, který využívá náš web k nákupu nebo prodeji vystaveného zboží.

Zboží

Je hmotný statek, který je určen k prodeji.
To znamená, že zboží za určitých podmínek (kupní smlouva) změní svého majitele.
Vlastnictví produktu přechází z prodávajícího na kupujícího.

Provozovatel

Provozovatel webových stránek je Ing. Kolman Robert, IČO 01469860.

Registrace

Je vytvoření uživatelského účtu a uživatelského jména na webu DetiBazar.cz.

Admin

Správce webu.

Registrace

Registrací získáte oprávnění využívat všech služeb našeho webu, které jsou zdarma.
Při registraci je uživatel povinen uvést křestní jméno a příjmení, email, uživatelské jméno a heslo.
Registrace je zdarma.
1 uživatel = 1 profil, zjistí-li provozovatel, že uživatel užívá více profilů najednou, je oprávněn zrušit všechny profily nebo jen některé z nich.
Provozovatel není odpovědný za škodu vzniklou z nepravdivých, neúplných a neaktuálních informací o uživateli uvedených na webu.
Všechny údaje o uživatelích provozovatel ukládá na zabezpečeném serveru.
Tyto údaje jsou zveřejněny na webovém portálu a slouží pouze k umožnění nabízení prodeje a směny zboží.
Veškeré informace a celá komunikace bude zaslaná na mail, který jste uvedli při registraci.
Pro zrušení registrace, kontaktujte naše administrátory přes formulář "Napište nám".
Pokud jste na našem webu obdrželi špatné hodnocení nebo máte rozjednané obchody, Váš účet nemůže být zrušen a to z důvodu ochrany našich inzerentů a ostatních návštěvníků našeho bazárku.
Špatná hodnocení nemažeme a ani žádným způsobem nekontrolujeme, je to pouze mezi nakupujícím a prodávajícím. Špatné hodnocení Vám může zrušit pouze osoba, která Vám jej udělila.

Pravidla užívání bazaru

Každý uživatel může zdarma aktualizovat 3 inzeráty denně.
Uživatel bez placeného členství může vložit maximálně 100 inzerátů.
Platnost jednoho inzerátu je maximálně na dobu 6-ti měsíců od poslední aktualizace, po uplynutí této lhůty bude inzerát bez varování odstraněn.
Pokud admin vyhodnotí inzerát, diskuzi nebo komentář za nevhodný nebo porušující pravidla, bude bez upozornění smazán.
Jestli i po upozornění adminem (smazání inzerátu) bude nadále zveřejněný takovýto inzerát, diskuze nebo komentář, admin má právo zablokovat uživateli účet/profil.
I po zrušení registrace jsme oprávněni ponechat si Vaše příspěvky a uživatelské jméno zveřejněné na webu na neomezený čas. (hlavně v případech negativního hodnocení).
Odblokace účtu/profilu je na zvážení admina, podle toho jak vážné bylo porušení pravidel, které vedlo k zablokování účtu.
Komerční prodejce - si je vědom, že pro prodej věcí může být vyžadováno vlastnictví patřičného živnostenského oprávnění. Provozovatel neodpovídá za splnění informačních povinností ze strany komerčních prodejců vůči kupujícím – spotřebitelům ve smyslu § 1810 a násl. zák. č. 89/2912 Sb., občanského zákoníku. Informace, které je prodávající povinen sdělit spotřebiteli před uzavřením smlouvy distančním způsobem, a které nejsou obsaženy v inzerátu, je prodávající povinen sdělit kupujícímu jiným způsobem mimo portál. 
Není povoleno na svém profilu či u nabízeného zboží uvádět odkazy na své či cizí internetové obchody, výjimkou jsou uživatelé s členstvím PROFI, kteří mohou vložit odkaz na svůj e-shop (Pozor né facebookový profil) a to do hlavičky a popisu svého bazárku na našem webu.
Při vkládání inzerátu je uživatel povinen uvést popis zboží (stav, velikost, značka), kategorii zboží, přiložit fotografii konkrétního nabízeného zboží, uvést skutečnou cenu, kterou požaduje za zboží.
Provozovatel neodpovídá a neručí za úplnost, pravdivost a aktuálnost informací uvedených uživatelem.
Diskuze slouží k diskutování-rady, tipy, zkušenosti, nápady....v žádném případě neslouží k reklamě či propagaci, ani k akcím a pozvánkám na Vaše bazárky...to do diskuzí nepatří.(mažeme)

Na server je zakázáno vkládat:

 • zboží, jehož koupě, nabídka nebo prodej porušuje práva k duševnímu vlastnictví třetích osob (např. autorská práva nebo práva na ochranu uměleckých výkonů, práva k ochranné známce, vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory) jakož i jiná práva třetích osob (např. právo na vlastní podobu, práva na ochranu jména a osobnosti).
 • zboží nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami a jiné zboží, jehož prodej je zakázán podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • zboží, u kterého byl porušen obal a mění pak dobu spotřeby, zboží po expiraci (otevřené potraviny, dětská strava, doplňky, kosmetika).
 • zboží, u kterého končí doba expirace, případně je nutno na tuto končící expiraci upozornit.
 • zboží, na které nebylo vydáno prohlášení o shodě (označení výrobku značkou CE) (Značka CE dokládá, že výrobek vyhovuje požadavkům, které jsou na něj kladeny podle všech závazných předpisů vztahujících se k tomuto výrobku ve smyslu požadavků na bezpečnost, ochranu před nebezpečným napětím, EMC, hygienu, ochranu životního prostředí a dalších.).
 • zboží sloužící propagandě a podněcování k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel.
 • zboží obsahující erotické pomůcky a podobné zboží obsahující dětskou pornografii.
 • zboží ohrožující fyzický, psychický nebo mravní vývoj mládeže.
 • zbraně a střelivo ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních.
 • zboží bez kolkových známek, jestliže právní předpisy označení kolkovými známkami pro zboží vyžadují.
 • radioaktivní látky, jedovaté a explozivní látky a jiné chemikálie ohrožující zdraví.
 • jakákoliv a chráněné rostliny, výrobky a přípravky z chráněných živočišných druhů a rostlin a preparáty z nich.
 • lidské orgány.
 • cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční nástroje, úvěry, půjčky, a jiné finanční deriváty.
 • zboží, jehož držení neodporuje právním předpisům, ale jehož používání je zakázáno.
 • drogy a omamné látky.
 • léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, v rozsahu omezení daným právními předpisy.
 • vkládat odkazy na jiné bazárky, internetové obchody apod. (mažeme, výjimku mají uživatelé s členstvím PROFI), vkládat a zahlcovat bazárek inzeráty na MLM systémy, přivýdělky apod. (mažeme).
 • vkládat ten samý inzerát několikrát tím obtěžujte ostatní prodávající i nakupující a zahlcujete zbytečně náš bazárek (mažeme).
 • vkládat lživou nebo matoucí cenu např. zboží 1Kč a poté se zákazník dozví, že cena je mnohem vyšší, částka musí odpovídat ceně nabízeného zboží (také tím znehodnotíte vyhledávání podle ceny).
 • vkládat inzeráty s fotografii kojících a těhotných žen, zázračné hubnutí apod. Vkládejte pouze foto produktu. Na fotografiích a v nadpisu nesmí být reklamní slogany, vykřičníky, otazníky, hvězdičky...( především se to týká prodejců OKG, Avon, Oriflame apod) 

Práva a povinnosti uživatele

Zavazuje se, že jím nabízené zboží i jeho jednání na webu bude v souladu s platnými právními předpisy České republiky a dobrými mravy.
Je povinen uvádět informace o své osobě a nabízeném zboží úplně a pravdivě. Informace nesmí být zavádějící, klamavé.
Užívá webu na vlastní odpovědnost a je povinen pečlivě, před uzavřením obchodu s jiným uživatelem ověřit identitu a zvážit důvěryhodnost celého obchodu s ním. Provozovatel nenese odpovědnost a ani přes všechna opatření nemůže zaručit, že uživatel neuvádí lživé nebo neúplné informace.
Sjednání podmínek smlouvy, ceny, dopravy a dalších je plně na uživatelích. Za reklamace je odpovědný uživatel/prodejce ne provozovatel.
Nesmí používat web DetiBazar.cz k nelegálním činnostem, nelegálním transakcím a podvodům.
Souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které DetiBazar.cz nabízí.

Práva a povinnosti provozovatele

Má právo dle jeho uvážení, zrušit profil uživatele, smazat příspěvky v diskuzích i smazat nabízené zboží, pokud uživatel poruší jakoukoli podmínku inzerce na našem webu.
Má právo jednostranně ukončit provoz webového portálu DetiBazar.cz.
Pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.
Provozovatel serveru je oprávněn, nikoliv však povinen, kontrolovat kterékoliv části webu, kam uživatelé ukládají informace, včetně diskuzí, vzkazů a obsah jakéhokoliv z takových sdělení.
Neodpovídá za škodu vzniklou uživateli v důsledku zablokování nebo zrušení uživatelského účtu.
Je oprávněn poskytnout jakékoliv údaje o uživatelích orgánům činným v trestním řízení, v případě prověřování skutečností, zda nedošlo ke spáchání trestného činu, nebo v případě probíhajícího trestního stíhání.
Neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému serveru DetiBazar.cz.
Nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohou uživateli vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému serveru DetiBazar.cz, případně ztráty dat umístěných v systému serveru DetiBazar.cz.

Placené členství - zvýhodněné inzeráty

Zvýhodněné Inzeráty na serveru jsou zpoplatněny a jejich zveřejňování se řídí těmito smluvními podmínkami.
V případě zablokování nebo zrušení účtu z důvodu porušení obchodních podmínek nebo právních předpisů uživatelem nemá uživatel nárok na vrácení uhrazených poplatků za členství, a to ani v případě, kdy tyto poplatky nebyly ke dni zablokování nebo zrušení účtu vyčerpány.
V jiných případech blokace nebo zrušení účtu mohou být uhrazené poplatky uživateli vráceny po vzájemné dohodě s provozovatelem, nebo je možný přenos uhrazených poplatků na jiného uživatele.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů uživatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Uživatel, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mail, pohlaví, a další osobní údaje, které uživatel vloží do uživatelského účtu.
Dále souhlasí s jejich zpracováním provozovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely plnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb a pro účely zasílání obchodních sdělení.
Uživatel souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být zveřejněny na webových stránkách.
Zpracováním osobních údajů uživatele může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Uživatel bere na vědomí, že je povinen při registraci své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen provádět aktualizace při jejich změně.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se uživatel domnívá, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany provozovatele souvisejících s webem DetiBazar.cz a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na emailovou adresu uživatele. Uživatel souhlasí se zasíláním informací třetími osobami, které taktéž využívají služby webu DetiBazar.cz, na adresu uživatele.

Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící pprovozovateli a zadavatelům inzerce na webové stránce k rozpoznání počítače uživatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky provozovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.Komentáře k článku ()Kategorie
Přihlásit se
Email
Heslo
Zaregistrovat se
Offline